images loaded: 0 / 0
Please, wait:
we are loading…
 • מיהו האסופי , פרק 23

  קידושין עג דיני 'אסופי' מדאורייתא ומדרבנן

  לצפיה
 • נישואין של גר וממזרת , פרק 22

  קידושין ע'ג מחלוקת בהיתרו של גר בממזרת.

  לצפיה
 • נתינים וממזרים , פרק 21

  קידושין ע'ב: דברי אגדה על זיהויו של פלטיהו בן בניהו, ודיון על כשרותם של נתינים וממזרים לעתיד לבוא

  לצפיה
 • ספקות ופסולין , פרק 20

  קידושין ע'ב דיני ספקות ופסולים במקומות שונים בבבל

  לצפיה
 • גבולות בבל , פרק 19

  קידושין דף עא', הגמרא דנה בגבולותיה של בבל, שכן לבאים מבבל אין ספק בשאלות יוחסין ומעמדם האישי מבחינה הלכתית

  לצפיה
 • שאלת היוחסין , פרק 18

  קידושין דף עא' הגמרא דנה בשאלת היוחסין בבבל, ארץ ישראל ושאר ארצות ובאפשרויות לבדיקת יוחסין בטרם נישואים

  לצפיה
 • בין בבל לארץ ישראל , פרק 17

  קידושין דף עא' מחלוקת החכמים בייחס שבין בבל לארץ ישראל לעניין יוחסין, ודינה של משפחה לא מיוחסת שנטמעה בעם

  לצפיה
 • מעמד הגרים , פרק 16

  השיעור עוסקת במעמדם של הגרים ובאמירה 'קשים גרים לישראל כספחת' על פי פירוש רש'י והתוספות

  לצפיה