images loaded: 0 / 0
Please, wait:
we are loading…

אודות סידרת השיעורים

'שמונה פרקים' הוא הכינוי המקובל להקדמת הרמב'ם לפירושו למסכת אבות שבמשנה. נקראת כך כיוון שמורכבת משמונה פרקים. נמסכת אבות עוסקת בעיקרה בהדרכות מוסריות שונות ליהודי היחיד ולהנהגת הציבור, עד שנאמר עליה בגמרא - 'האי מאן דבעי למהווי חסידא לקיים מילי דאבות'- מי שרוצה להיות חסיד וצדיק יקיים דברי מסכת אבות. נקראה 'אבות' כי ענייני המוסר הם כאבות לכל פרטי המצוות.
כהקדמה לפרושו למסכת זו בחר הרמב'ם להגדיר את יסודות עבודת המידות.

אודות הרב אורי שרקי

יליד אלג'יריה תשי'ט (1959)
גדל בצרפת ועלה ארצה בשנת תשל'ב (1972).
בוגר ישיבת 'מרכז הרב', למד תורה מפי הרב צבי יהודה הכהן קוק  ותלמידיו, מפי הרב יהודה ליאון אשכנזי (מניטו) ומפי המקובל הרב שלמה בנימין אשלג.
משמש כראש המחלקה הישראלית וכרב במכון מאיר ובמכון אורה. מרצה בכיר ליהדות, לימד בטכניון בחיפה, מלמד כיום ב'ראש יהודי' ובמקומות רבים בארץ בפני הציבור הרחב.
משרת בקודש כרבה של קהילת 'בית יהודה', בקרית משה, ירושלים, ויו'ר 'ברית עולם - המרכז העולמי לבני נח'.  
בשיעוריו מעודד מאוד את החשיבה הביקורתית, תוך שילוב יוצא דופן של עיון בתורת האמונה היהודית ושל היכרות עם תרבות המערב לעומקה.