images loaded: 0 / 0
Please, wait:
we are loading…

כל ישראל - פרשת בחוקותי

Loading the player ...

סיפור מכונן שמעתי בבחרותי בלומדי בישיבת מרכז הרב:

לפני שנים באחד מקיבוצי השומר הצעיר נמצאו כמה נערים מעשני-סיגריות בסתר. בימים
ההם זו הייתה רעידת אדמה תרבותית ומוסרית. נועצו חברי הקיבוץ מה לעשות לתיקון
המצב. נמנו וגמרו לקיים יום עיון לבני הנוער בו יטלו חלק נערים מכל רבדי החברה
בישראל ויספרו על סדר יומם ופעילותם, ומה הם עושים בשעות הפנאי שלהם. בין
הנערים שהוזמנו היו שני תלמידים מישיבת 'מרכז הרב'. התלמידים הגיעו מתוך הרגשה
עילאית של שליחות והתרוממות רוח, ומתוך כוונה לקדש שם שמיים. כשהגיע תורם לדבר,
העלו אותם על במה וכל האוזניים היו כרויות למשמע דבריהם. הבחורים ספרו
לקיבוצניקים על סדר יומם בישיבה העמוס בתפילה ולימוד תורה. מישהו מהקהל שאל:
וזמן לבילוי יש לכם? לעשן סיגריה, משהו? ויענו יחדיו ויאמרו: מה פתאום. איך
נעזוב חיי עולם ונעסוק בחיי שעה?! התורה חיינו ואורך ימינו ובה ואך בה נהגה
יומם ולילה! הנוכחים הנהנו בראשיהם בהתפעלות. קם אחר ושאל: סיפרתם לנו דברים
מרשימים ובהחלט, יש לנו מה ללמוד מכם. אך שאלה קטנה יש לי; מה אתם יכולים ללמוד
מאיתנו? תלמידי הישיבה הביטו במבוכה זה בזה, לא היה להם מה ללמוד מהקיבוצניקים!
מישהו מהקהל אמר שהשאלה מפריעה למהלך הרציף של הפאנל והשיחה המשיכה בעניינים
אחרים.

לכשחזרו התלמידים אל הישיבה, נכנסו אל הרב צבי יהודה קוק זצ'ל וספרו לו את
הקורות אותם, ובמיוחד, הבליטו את הרגע שבו 'קדשו שם שמיים ברבים' בהוכיחם
לקיבוצניקים שהעגלה שלהם ריקה היא. העגלה המליאה נמצאת רק בידי הדתיים ובני
התורה, רק מהם יש ללמוד. תגובת הרב למשמע דבריהם הייתה קשה. הוא הפך פניו מהם
וביקשם בכעס עצור שיסתלקו מהישיבה ולא יראו פניו. באמרו להם: פגשתם אנשים שקמים
בבוקר מוקדם לעבוד את אדמת ארץ ישראל, אנשים שחברו יחדיו במשק ובעבודה בליכוד
חברתי נעלה, אנשים שהם ובניהם ייבשו ביצות ובמבחר ימיהם הם עומדים לשמור על
ביטחון המדינה והעם לילה ויום, ואין לכם מה ללמוד מהם?!

בימים אלו סיימנו אני וחברי את עבודתנו בוועדה קרואה של אישי רוח עם נציגים של
משרד החינוך והסוכנות היהודית בכתיבת קריטריונים לתמיכה ל'תעשיית' ההתחדשות
היהודית. שוב למדתי שהעגלה עמוסת אלומות אור. מאות בתי מדרש ישראליים מהווים
שוקת חיים לאנשים נשים, צעירים וצעירות, דתיים וחילוניים החפצים לאחוז בעץ
החיים.

תגובות