images loaded: 0 / 0
Please, wait:
we are loading…

פיוט מיוחד לפסח עם משה חבושה

Loading the player ...

הרב דוד מנחם על הפיוט המיוחד: 'פיוט לברכת האילנות של חכם יוסף חיים מבגדד שחידשתיו לפני יותר
מעשר שנים. הושבתיו על משקל 7/8 ותיעדתיו לאתר הזמנה לפיוט, ומאז, רבו ההרכבים
והפייטנים שלמדוהו ושרוהו על פי גרסתי. מה עוד שזכיתי ושמעתיו מהרכבים בעולם.

לפני שבע שנים בהיותי בפריז שמעתי פיוט זה מבוצע על ידי הרכב אפרו-אמריקאי.
שאלתים: מנין לכם שיר זה? אמרו: מהקלטה שבידינו. ומשל מי היא? אמרו: חזן זקן
אחד. ביקשתי שיתאמצו ויאמרו לי מה שמו? נענה זקן שבהם ואמר: ראביי דוד מנחם...

תגובות